Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wszelka zawartość strony internetowej NSK, w tym tekst, obrazy, grafika, wygląd i sposób działania strony, aranżacja oraz jej struktura („Własność Intelektualna”) jest własnością NSK lub jest licencjonowana przez NSK i podlega prawu autorskiemu, prawu znaków towarowych oraz innemu mającemu zastosowanie. Kategorycznie zabrania się używania niniejszej Własności Intelektualnej bez zgody NSK. Kategorycznie zakazuje się używania tych danych w celach innych niż informacyjne oraz badawcze, przykładowo jako materiały marketingowe lub konkurencyjne scenariusze, lub w celach komercyjnych.

Dane oraz informacje znajdujące się na tej stronie zostały przedstawione w dobrej wierze jako prawdziwe. Firma niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść lub uchybienia w przedstawionych danych lub informacjach, w tym za nieścisłości, błędy lub błędne przedstawienie faktów.

Niniejsza strona nie zawiera żadnych oświadczeń lub gwarancji, wyraźnie sformułowanych lub dorozumianych, dotyczących pokupności lub przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej i wszelkich innych, względem informacji na niej zamieszczonych lub produktów, do których informacje te się odnoszą.

NSK lub inne strony trzecie wymienione na tej stronie internetowej w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody (w tym za szkody wtórne oraz wynikające z utraconych korzyści, utraconych danych bądź tymczasowego zaprzestania działalności) spowodowane użyciem, niemożnością użycia lub skutkami użycia informacji umieszczonych na tej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy roszczenie wnoszone jest na podstawie gwarancji, umowy, odpowiedzialności deliktowej lub poparte jest inną podstawą prawną oraz niezależnie od tego, czy poinformowano o możliwości zaistnienia takich szkód.

W przypadku, gdy zastosowanie jakiegokolwiek materiału lub informacji zawartych na tej stronie spowodowało konieczność dokonania przeglądu, naprawy lub korekty sprzętu lub danych, użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie związane z tym faktem koszty.

NSK może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do informacji oraz materiałów umieszczonych na tej stronie bez wcześniejszego informowania o tym fakcie. W przypadku przedawnienia materiału, NSK nie jest zobowiązane do jego aktualizacji. Informacje opublikowane na tej stronie mogą odnosić się do materiału lub usług, które nie są dostępne w Państwa kraju lub regionie; należy skontaktować się z NSK w celu uzyskania dodatkowych szczegółów. W kwestii dodatkowych pytań oraz zagadnień związanych ze zrzeczeniem się odpowiedzialności przez NSK, prosimy o kontakt poprzez info-uk@nsk.com lub na nasz adres:

NSK Europe Ltd., The Place, Bridge Avenue, Maidenhead, Berkshire SL6 1AF, England
 

NSK Europe Ltd.
Reg. office: The Place, Bridge Avenue, Maidenhead, Berkshire SL6 1AF, England
REGON / Registered in England under Co. Reg. No.: 2223191

Polityka prywatności Partnerów Biznesowych NSK Europe
 

Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób NSK Europe Ltd, jej europejskie spółki zależne oraz spółki European Steering, wszystkie określone poniżej ("NSK Europe" lub "my"), wykorzystują dane osobowe użytkowników w toku naszej działalności, podczas korzystania z naszych stron internetowych (w tym aplikacji biznesowych) i platformy NSK Academy oraz podczas wysyłania przez nas komunikatów marketingowych. Dane kontaktowe spółek NSK Europe znajdują się w sekcji "Dalsze informacje" poniżej.

W niniejszej polityce dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej - w tym przypadku Ciebie.

Przeczytaj tę politykę, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe o Tobie zbieramy, co z nimi robimy i jak możesz egzekwować swoje prawa związane z nimi. Powinieneś również zapoznać się z wszelkimi innymi politykami prywatności, które Ci przekazujemy, a które mogą odnosić się do sposobu korzystania przez nas z Twoich danych osobowych w co jakiś czas określonych okolicznościach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z: data-protection@nsk.com.

Używamy danych osobowych w celu sprzedaży naszych produktów lub świadczenia usług (w tym komunikacji marketingowej, jeżeli o nią prosiłeś), zarządzania naszą działalnością, rekrutacji nowych pracowników, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych oraz poprawy i monitorowania wydajności naszych stron internetowych.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

W niniejszej polityce administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • NSK Europe Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii - w odniesieniu do danych zgromadzonych na stronie internetowej i na platformie Akademii NSK.
 • Odpowiednia firma NSK - w odniesieniu do innych danych zebranych w celu dostarczenia Tobie i / lub Twojej organizacji usług lub wysyłania komunikacji marketingowej
  (w tej polityce administrator danych osobowych jest również określany jako "NSK Europe", "my", "nasz", "nas").

Jako administrator danych osobowych podejmujemy decyzje dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe, a przez to jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że są one wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zgodnie z prawem, jesteśmy zobowiązani do przekazania Tobie informacji na ten temat w tej polityce.
 

2. Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy i skąd je otrzymujemy?

Zbieramy następujące kategorie danych osobowych: 

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy;
 • Informacje związane z biznesem: dane kontaktowe (patrz wyżej), szczegóły dotyczące Państwa zapytania, informacje o innych osobach, którymi się z nami dzielisz, informacje, które nam podajesz, kiedy wchodzisz do naszych biur, dane do fakturowania i płatności;
 • Newsletter NSK: dane kontaktowe (powyżej);
 • Informacje do celów rejestracji w Akademii NSK, na portalu internetowym NSK i przy użyciu żądań EDI: adres e-mail, imię i nazwisko, instytucja, region, miasto / miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy;
 • Informacje dotyczące przeglądania: adres IP.


3. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku różnych celach. Zawsze musimy mieć "uzasadnioną podstawę prawną" (tj. powód dozwolony przez prawo) do przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniższa tabela przedstawia cele, dla których przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych oraz odpowiednie podstawy prawne dla tego przetwarzania. W przypadku niektórych działań związanych z przetwarzaniem uważamy, że więcej niż jedna podstawa prawna jest odpowiednia - w zależności od okoliczności.

 

Zwracamy uwagę, że zastrzegamy sobie prawo do ujawniania nieosobowych informacji statystycznych stronom trzecim, z którymi mamy zobowiązania umowne. Przykłady informacji nieosobowych obejmują: nazwę domeny, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny komputera         i platformę, wyszukiwane informacje, przeglądane strony, czas spędzony w na stronie internetowej i czasy dostępu.

O ile nie przewidziano inaczej, zastrzegamy sobie prawo do udostępniania takich informacji w ramach firm współpracujących z NSK Europe, w tym firmy zarządzających i / lub wykonujących raportowanie statystyczne na stronie internetowej. Każda taka firma będzie prawnie zobowiązana do zachowania poufności.

Będziemy Cię informować osobno, jeśli Twoje dane osobowe będą podlegały tak zwanemu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. W takim przypadku dostarczymy również informacje na temat logiki używanej przez takie systemy. Masz prawo sprzeciwić się podejmowaniu takich decyzji i / lub zakwestionować wszelkie decyzje podjęte w całości na podstawie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym dostarczenia wszelkich dodatkowych dowodów, aby pomóc osobie przeglądającej decyzję.


4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

NSK Europe Ltd lub inne podmioty zależne mające siedzibę w Wielkiej Brytanii będą zasadniczo przechowywać Twoje dane osobowe przez 7 lat od daty zakończenia każdej umowy lub zdarzenia, do którego się odnoszą, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do przechowania tych informacji przez dłuższy okres.

Inne firmy NSK Europe będą przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo ich potrzebujemy, aby osiągnąć cele, dla których zostały zgromadzone, oraz w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych, jak również przez okres, w czasie którego wszystkie roszczenia związane z naszymi stosunkami wygasną, zgodnie z odpowiednimi okresami przedawnienia. Może to oznaczać, że niektóre informacje są przechowywane dłużej niż inne.

 

5. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Inne firmy NSK

Dane osobowe będą udostępniane innym firmom NSK w UE i poza UE, które podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby ich pracownicy byli zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Przekazujemy dane poza UE,  wyłącznie jeśli:

 • kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych;
 • kraj odbiorca lub odbiorca podlega zatwierdzonemu mechanizmowi certyfikacji lub kodeksowi postępowania z wiążącymi i możliwymi do wyegzekwowania zobowiązaniami, które stanowią odpowiednie zabezpieczenia dla danych osobowych - obejmuje to na przykład Tarczę Prywatności UE-USA, która umożliwia bezpieczne przekazywanie danych osobowych dane do Stanów Zjednoczonych;
 • wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, na przykład umowy z osobą lub podmiotem otrzymującym Twoje dane osobowe, która zawiera szczegółowe przepisy zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej;
 • przekazanie jest dozwolone przez obowiązujące przepisy; lub
 • wyraźnie zgadzasz się na przekazanie.


Usługodawcy

NSK Europe korzysta z zewnętrznych dostawców usług, w tym:

 • wsparcia IT, hostingu danych, dostawców platform chmurowych, którzy zapewniają usługi techniczne i wsparcia;
 • dostawców usług marketingowych, którzy wysyłają komunikację marketingową w naszym imieniu; 

W stosownych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez usługodawcę w imieniu NSK Europe. NSK Europe zapewni, że każda strona trzecia, która przetwarza dane osobowe, może zapewnić wystarczające gwarancje dotyczące poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.


Portale Społecznościowe

NSK ściśle współpracuje z partnerami z wybranych mediów społecznościowych (np. YouTube, Facebook, LinkedIn, Google). Platformy te można tymczasowo zintegrować za pomocą wtyczek. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę za pomocą takiej wtyczki, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z jej serwerami. W takim przypadku partnerowi społecznościowemu podaje się adres IP i inne dane dotyczące urządzenia odwiedzającego.


Ujawnianie danych stronom trzecim

W pewnych okolicznościach NSK Europe udostępnia lub jest zobowiązana udostępnić dane osobowe stronom trzecim w celach opisanych powyżej i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Te strony trzecie będą działać jako administratorzy danych osobowych we własnym imieniu i będą odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Te strony trzecie to:

 • policja, prokuratorzy i organy ścigania;
 • ubezpieczyciele;
 • dostawcy świadczeń;
 • doradcy zewnętrzni (tacy jak doradcy prawni, księgowi);
 • fundusze powiernicze;
 • sądy;
 • urzędnicy podatkowi.


6. Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich korzystać?

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez NSK Europe odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, NSK zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez nas przed wycofaniem zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (patrz tabela w punkcie 3 powyżej), możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli to zrobisz, będziemy musieli wykazać ważny powód, dla którego nasze przetwarzanie powinno być kontynuowane, który jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia prawnego.

Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo sprzeciwić się wobec tego przetwarzania.

Masz również prawo:

 • uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i otrzymać informacje na ich temat, takie jak cel, w jakim są przetwarzane, osoby, którym je ujawniono oraz okres, na jaki będą przechowywane;
 • wymagać od nas poprawienia wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki;
 • wymagać od nas usunięcia danych osobowych;
 • wymagać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • zażądać, abyśmy dostarczyli Ci kopię wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś(łaś), w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przetwarzamy je na podstawie zgody użytkownika lub ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy między nami (patrz tabela w punkcie 3 powyżej) i gdy przetwarzanie jest zautomatyzowane; oraz
 • Możesz zażądać wykonania któregokolwiek ze przysługujących Ci praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres: data-protection@nsk.com.

 Możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.


7. Pliki cookie

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach wykorzystywania plików cookie i o tym, czym są te pliki, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie przedstawioną poniżej.
 

8. Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z nami (lub odpowiednim inspektorem ochrony danych, jeśli został wyznaczony), korzystając z poniższych adresów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące kwestii prywatności, prosimy o kontakt z dokładnym opisem lub napisanie na: data-protection@nsk.com.


9. Zmiany w tej Polityce prywatności Partnerów Biznesowych NSK Europe

Niniejsza Polityka prywatności Partnerów Biznesowych może zostać zmieniona. Jeśli jakiekolwiek zmiany będą miały istotny wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, otrzymasz zaktualizowaną wersję przed wprowadzeniem zmiany.

 

Data wydania: 01/08/2023

Czym są pliki cookie?

Na tej witrynie korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane na Twój komputer lub urządzenie mobilne, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Pliki cookie są następnie przy każdej kolejnej wizycie odsyłane na witrynę, z której pochodzą. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ pozwalają witrynie na rozpoznawanie urządzenia użytkownika.

Pliki cookie nie rozprzestrzeniają wirusów i nie mogą wyrządzić szkody Twojemu komputerowi.

Pliki cookie są przechowywane przez różny czas. Pliki cookie dzielimy na sesyjne (tymczasowe), które wygasają po zamknięciu przeglądarki, oraz stałe, które zostają na Twoim urządzeniu do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia.

NSK Europe i nasi dostawcy usług (takich jak dostawcy funkcjonalności, usług analitycznych i reklam) umieszczają pliki cookie i inne podobne technologie śledzące na Twoim urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji naszej witryny oraz dla personalizacji, śledzenia, oceny i ulepszania naszej witryny oraz reklam on-line. Wszystkie pliki cookie, które nie są ściśle niezbędne, mogą zostać zablokowane w ustawieniach plików cookie. Więcej informacji o poszczególnych plikach cookie, które wykorzystujemy oraz o celach, dla których je wykorzystujemy, znajdziesz na zamieszczonej poniżej liście plików cookie.

 

 

Z plików cookie mogą korzystać także podmioty zewnętrzne. Nad takimi plikami cookie nie mamy kontroli. Na zamieszczonej niżej liście pliki cookie tego rodzaju nazywane są plikami osób trzecich. Takimi wskazanymi osobami trzecimi mogą być, na przykład, sieci reklamowe oraz dostawcy usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy ruchu sieciowego. Wspomniane pliki cookie osób trzecich to, z dużym prawdopodobieństwem, analityczne pliki cookie, pliki cookie służące do monitorowania wydajności lub targetujące pliki cookie.

Polityka prywatności dla kandydatów do pracy w NSK Europe
 

Niniejsza polityka prywatności dla kandydatów opisuje, w jaki sposób NSK Europe Ltd. i jej spółki zależne lub stowarzyszone ("NSK Europe") przetwarzają dane osobowe kandydatów do pracy. Jakakolwiek wzmianka o "firmie zatrudniającej NSK Europe " oznacza firmę NSK w Europie wymienioną w ofercie pracy lub opisie stanowiska.

Dane kontaktowe poszczególnych firm NSK Europe zatrudniających pracowników są przedstawione w części "Informacje dodatkowe" w sekcji poniżej.

1. Kto jest administratorem danych osobowych, które ujawniasz NSK Europe podczas procesu rekrutacji?

Administratorem jest firma zatrudniająca NSK Europe – określająca cel przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe poszczególnych firm NSK Europe zatrudniających pracowników są przedstawione w części "Informacje dodatkowe" w sekcji poniżej.


2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Firma zatrudniająca NSK Europe będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rekrutacji i zatrudniania pracowników. Jeśli proces rekrutacyjny zakończy się dla Ciebie powodzeniem, firma zatrudniająca NSK Europe będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach związanych z zatrudnieniem. Szczegóły przetwarzanych danych osobowych i cele tego przetwarzania przedstawiono poniżej.

Firma zatrudniająca NSK Europe przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • Imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe, takie jak adres domowy, numer telefonu / telefonu komórkowego / faksu, adres e-mail;
 • Data urodzenia;
 • Obywatelstwo;
 • CV, w tym wykształcenie, doświadczenie zawodowe i referencje, raporty szkolne;
 • Poprzednie informacje o zatrudnieniu, w tym data zatrudnienia, tytuł zawodowy, dział i jednostka organizacyjna, miejsce pracy, status pracy (pełny etat, niepełny wymiar), dane dotyczące preferencji i zdolności do pracy;
 • Informacje o stanie zdrowia (tylko wówczas, gdy jest to wymagane przez prawo);
 • Notatki z rozmowy kwalifikacyjnej
 • Wyniki testów
 • Obywatelstwo i prawo do wykonywania pracy
 • Rekordy w rejestrze karnym (tylko w przypadkach dozwolonych przez prawo);
 • Sprawozdawczość statystyczna (jeśli została podjęta).

 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • Umowa: przetwarzanie jest konieczne, aby podjąć kroki na Twoje życzenie, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę o pracę, w tym rozpatrzyć Twoją aplikację;
 • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia zobowiązań prawnych NSK Europe, na przykład sprawdzenia Twoich uprawnień do pracy w UE lub wykonania nakazu sądowego;
 • Uzasadnione interesy NSK Europe lub stron trzecich: w przypadku, gdy zgodnie z prawem prawnie uzasadnione interesy NSK Europe w zakresie przetwarzania są usprawiedliwione - zalicza się do nich cele statystyczne, uzyskiwanie informacji od Ciebie i o Tobie oraz przeglądanie ich w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących rekrutacji i zatrudnienia najbardziej odpowiednich kandydatów (co obejmuje sprawdzenie wcześniejszej historii zatrudnienia), przeprowadzanie testów obejmujących profilowanie (testy osobowości są używane, aby przeanalizować jak się zachowujesz w pracy lub jaki jest styl zarządzania, który Ci odpowiada, testy umiejętności są również używane do oceny Twoich głównych umiejętności, takie jak umiejętność liczenia, pisemne zrozumienie, świadomość przestrzenna i logiczne rozumowanie), a także ustalanie, wykonywanie lub obrona wszelkich roszczeń prawnych;  
 • Inne obowiązki: w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków i szczególnych praw Twoich lub NSK w zakresie zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktycznych lub medycyny pracy, w celu oceny zdolności do pracy, diagnostyki medycznej, świadczenia opieki zdrowotnej lub opieki społecznej lub leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej na podstawie zobowiązań prawnych lub zgodnie z umową z lekarzem, którego obowiązkiem zawodowym jest zachowanie poufności;  
 • Zgoda: jeśli upoważnisz nas do przechowywania Twoich danych do rekrutacji na przyszłe stanowiska (w takim przypadku podstawą prawną takiego przetwarzania byłaby twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie).

 

3. W jaki sposób firma zatrudniająca NSK Europe uzyskuje Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez firmę zatrudniającą NSK Europe są w większości otrzymywane pocztą elektroniczną i pocztą wysyłaną przez Ciebie. Inne dane osobowe o Tobie są gromadzone podczas procesu rekrutacji (podczas wywiadów lub testów). Inne rodzaje danych osobowych można również uzyskać od zidentyfikowanych stron trzecich, prawnie upoważnionych do dostarczania tego rodzaju informacji, w tym na przykład upoważnionych agencji rekrutacyjnych lub dostawców testów.


4. Jak długo Twoje dane osobowe są przechowywane?

Jeśli Twój aplikacja o zatrudnienie zakończy się powodzeniem, NSK Europe zachowa wszelkie dane osobowe przechowywane w Twojej aplikacji o pracę na czas trwania Twojego zatrudnienia i przez jakiś czas po zakończeniu Twojego zatrudnienia w NSK. Na przykład NSK Europe Ltd. lub jej spółka zależna z siedzibą w Wielkiej Brytanii zachowuje takie dane zazwyczaj przez 7 lat po zakończeniu zatrudnienia.

Jeśli Twoje podanie o pracę nie powiedzie się, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania procesu rekrutacji do okresu podanego poniżej liczonego po otrzymaniu powiadomienia, że Twoje zgłoszenie nie powiodło się, dla celów ustalenia, wykonania lub obrony jakichkolwiek roszczeń prawnych.  Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie talentów przez okres wskazany w formularzu zgody.
5. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych?

Inne zatrudniające firmy NSK w Europie

Dane osobowe będą udostępniane innym firmom NSK Europe, gdy na przykład ten sam dział IT pracuje dla obu tych firm lub Twoja rekrutacja wymaga podpisu od menedżera zatrudnionego przez inną firmę NSK Europe. Twoje dane osobowe mogą być w szczególności udostępniane firmie NSK Europe Ltd. w celu przechowywania i utrzymywania Twoich danych osobowych w jej bazie danych.

Dostawcy usług

Zatrudniające firmy w NSK Europe korzystają z zewnętrznych dostawców usług, którzy świadczą usługi techniczne i pomocnicze w związku z aplikacją i procesem rekrutacji. W stosownych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez usługodawcę w imieniu firmy zatrudniającej NSK Europe. Firma zatrudniająca NSK Europe zapewni, aby każda strona trzecia, która przetwarza dane osobowe w imieniu firmy zatrudniającej NSK Europe, wdrożyła odpowiednie środki mające na celu ochronę poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Transfery danych poza EOG

W ograniczonych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom NSK poza EOG. NSK zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu ochrony danych osobowych przekazywanych do krajów, które mogą nie mieć odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych. W ramach tego zobowiązania NSK przyjęła umowę transferu danych wewnątrz struktury NSK zawierającą standardowe klauzule umowne UE       w oparciu o wzorcowe klauzule przygotowane przez Komisję Europejską, które mają zastosowanie do każdego z podmiotów NSK. Wszystkie wymienione firmy podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby ich pracownicy zostali zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Ujawnianie danych stronom trzecim

W pewnych okolicznościach, zatrudniająca firma NSK Europe, dzieli się lub jest zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim, do celów opisanych powyżej i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Te osoby trzecie będą działać jako administratorzy Twoich danych osobowych we własnym imieniu i będą odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Stroną trzecią są:

 • Policja, prokuratorzy;
 • Doradcy zewnętrzni (tacy jak doradcy prawni, księgowi, audytorzy);
 • Organy ścigania;
 • Inne organy statutowe lub rządowe;
 • sądy;
 • Inne ustawowe organy regulacyjne;
 • Do wszelkich stron trzecich, co do jesteśmy zobowiązani na mocy prawa do przekazywania im informacji.


6. Jakie są Twoje prawa?

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez NSK Europe odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, NSK Europe przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez nas przed wycofaniem zgody.

Masz również prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W określonych sytuacjach masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Możesz również złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

W przypadku pytań w tym zakresie prosimy o kontakt z odpowiednią firmą NSK, której adres można znaleźć w części "Informacje dodatkowe" w sekcji poniżej.

 

Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z zatrudniającą firmą NSK Europe, do której aplikowałeś (lub odpowiednim inspektorem ochrony danych, jeśli został wyznaczony), korzystając z poniższych adresów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące kwestii prywatności, prosimy o kontakt z odpowiednią  zatrudniającą firmą NSK Europe, dokładnie opisując zdarzenie lub pisząc na: data-protection@nsk.com.


Zmiany w tej Polityce prywatności 

Niniejsza Polityka prywatności dla kandydatów do pracy w NSK może zostać zmieniona. Jeśli jakiekolwiek zmiany będą miały istotny wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, otrzymasz zaktualizowaną wersję przed wprowadzeniem zmiany.


Data wydania: 26/11/2021

Odpowiedzialność za stronę internetową:
NSK Europe Ltd.
The Place, Bridge Avenue, Maidenhead, Berkshire SL6 1AF, England

REGON / Registered in England under Co. Reg. No.: 2223191 
NIP EU / Valued-added tax identification no.:  GB 613815356

Tel:  +44 1636 605123
Fax: +44 1636 602775

E-Mail:  info-uk@nsk.com

Tel.: +48 22 645 15 25
Fax: +48 22 645 15 29

E-mail: info-pl@nsk.com

Notka nt. odpowiedzialności: dołożono wszelkich starań dla zapewnienia poprawności danych na stronie, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków powiązanych ze stronami zewnętrznymi. Właściciele tych stron są wyłącznie odpowiedzialni za treści zawarte na ich stronach.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik