MENU EU/PLEU/PL Szukaj NSK - Motion & Control

Ogólne warunki umów

1.  Definicje
W niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych, poniższe słowa mają następujące znaczenie:
„Umowa”: każda umowa pomiędzy Spółką a Klientem, dotycząca sprzedaży i zakupu Towarów.
„Spółka”: NSK Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach pod adresem: Ul. Karczówkowska 41, 25-711 Kielce
„Klient”: osob(y)a lub firma, której zamówienie na Towary jest akceptowane przez Spółką.
„Towary”: wszelkie towary, jakie Spółka ma dostarczyć Klientowi .

2.  Postanowienia wstępne
a) Każda Umowa sprzedaży Towarów będzie opierała się wyłącznie na niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych.
b) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
c) Każde zamówienie Klienta na Towary będzie traktowane jako oferta nabycia przez Klienta Towarów zgodnie z niniejszymi ogólnymi Warunkami Umownymi.
d) Żadne zamówienie nie będzie dla Spółki wiążące do chwili przyjęcia go przez Spółkę i potwierdzenia tego faktu na piśmie. Spółka zastrzega sobie prawo (bez uszczerbku dla innych przysługujących jej środków prawnych) do anulowania każdego niezrealizowanego zamówienia lub wstrzymania dostawy w przypadku niedopełnienia przez Klienta jakiegokolwiek zobowiązania wobec Spółki.
e) Zamówienie przyjęte przez Spółkę może zostać anulowane przez Klienta, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki i pod warunkiem, że Klient w pełni zrekompensuje Spółce wszelkie szkody (łącznie z utratą zysku, korzyści biznesowych oraz uszczerbkiem dla niematerialnej wartości Spółki), koszty, opłaty oraz wydatki poniesione przez Spółkę w wyniku anulowania zamówienia.

3.  Dostawa
a) Spółka dołoży wszelkich należytych starań, aby dotrzymać terminów określonych przez Spółkę dla wydania Towarów Klientowi, jednakże takie terminy są przybliżone i nie mogą zostać uznane za wiążące.
b) Jeżeli terminy wydania Towarów nie zostały określone, Towary zostaną wydane Klientowi w rozsądnym czasie.
c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (w tym za utratę zysku), koszty, opłaty ani wydatki powstałe po stronie Klienta, a spowodowane bezpośrednio lub pośrednio opóźnieniem w wydaniu Towarów (nawet, jeżeli wynikają one z zaniedbania Spółki),
d) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku opóźnienia w wydaniu Towarów przez Spółkę, o ile takie opóźnienie nie przekracza stu osiemdziesięciu (180) dni.
e) O ile nie ustalono inaczej w formie pisemnej, dostawa Towarów odbędzie się na zasadach EXW (Incoterms 2010)
f) Od chwili potwierdzonego na piśmie wydania Towarów Klientowi, jego przedstawicielowi lub przewoźnikowi (łącznie z dowolnym przedstawicielem lub przewoźnikiem ustalonym przez Spółkę na rzecz Klienta), Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydane Towary, a wszelkie ryzyko oraz koszty związane z dostawą Towarów do Klienta obciążają Klienta. .
g) O wszelkich uszkodzeniach Towarów lub roszczeniach wynikających z braków ilościowych należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika oraz Spółkę, niezwłocznie po odbiorze na terenie Klienta lub w porcie przywozowym, zależnie od danych okoliczności.
h) Spółka zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów w partiach, w którym to przypadku Umowa będzie interpretowana, jako obowiązująca dla każdej partii Towarów osobno. Niedostarczenie którejkolwiek partii nie będzie uprawniało Klienta do odstąpienia od Umowy w pozostałym zakresie.

4.  Własność
a) Własność oraz prawo do korzystania z Towarów (pomimo dostarczenia Towarów Klientowi), pozostają przy Spółce dopóki Klient nie zapłaci Spółce zarówno pełnej ceny Towarów oraz wszelkich innych kwot należnych Spółce.
b) Do czasu zrealizowania powyższej zapłaty Klient przechowa na rzecz Spółki Towary na swój koszt i odpowiedzialność. Odpowiedzialność za uszkodzenie bądź utratę Towarów każdorazowo obciążać będzie Klienta, o ile Klient nie udowodni, iż utrata bądź uszkodzenie miałyby miejsce nawet wówczas, gdy Towary pozostałyby w posiadaniu Spółki
c) Do czasu zrealizowania zapłaty Klient oznaczy i będzie przechowywać Towary w sposób jasno wskazujący, iż stanowią własność Spółki.
d) Spółce przysługuje prawo wejścia w dowolnym momencie do pomieszczeń Klienta na jego koszt, w celu odzyskania i rozporządzenia Towarami, Klient nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Spółki w odniesieniu do żadnego takiego wejścia lub rozporządzenia, Klient zabezpieczy przedstawicieli Spółki na wypadek jakichkolwiek roszczeń wynikających z powyższych czynności.
e) Strony postanawiają, iż Klientowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przechowania, art. 842 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
f) Klient może w zwykłym toku prowadzenia działalności biznesowej sprzedać lub w inny sposób rozporządzić Towarami, dowolną mieszaniną lub przekształconymi Towarami o których mowa powyżej, ale wszelkie korzyści uzyskane z takiej sprzedaży lub rozporządzenia lub ich równowartośc Klient przekaże Spółce w wysokości odpowiadającej całości zadłużenia Klienta wobec Spółki .
g) Fakt nieprzeniesienia własności Towarów na Klienta, zgodnie z powyższymi postanowieniami, pozostaje bez wpływu na możliwość dochodzenia przez Spółkę uiszczenia przez Klienta zaległych wobec niej należności.

5.  Ubezpieczenie
a) Spółka, na życzenie Klienta, uzyska ubezpieczenie morskie Towarów na rzecz Klienta i zgłosi ubezpieczycielom ich wysyłkę
b) Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zaniedbań lub błędów w realizacji takiego życzenia bądź zaniechania jego wykonania.
c) Wszelkie koszty związane z takim ubezpieczeniem obciążać będą Klienta.
d) Klient zwróci Spółce wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania na rzecz Klienta powyższego ubezpieczenia bezzwłocznie.

6.  Cena 
a) Cena za Towary będzie naliczona zgodnie z cennikiem Spółki aktualnym na dzień wydania Towarów Klientowi, jego przedstawicielowi lub przewoźnikowi.
b) Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do cennika bez zgody Klientów, o których to zmianach poinformuje Klienta.
c) Ceny określone w cenniku Spółki nie zawierają podatku VAT ani innych podatków. Do ceny za Towary zamówione przez klienta doliczony zostanie podatek VAT lub inne podatki, jakie będą obowiązywać w dniu wystawienia faktury VAT za zamówione Towary.

7.  Siła wyższa
a) Umowa może zostać niewykonana lub wykonana z opóźnieniem bez obowiązku zapłaty odszkodowania przez Strony w przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności wszelką przyczynę pozostającą poza kontrolą Stron, w tym w szcze-gólności:
i. nagłe zjawiska pogodowe i przyrodnicze o dużej intensywności takie jak np. powodzie, trąby powietrzne, wichury, obsunięcia ziemi, tajfuny, burze, gradobicia, oberwania chmury, pożar i inne kataklizmy,
ii. strajki (w tym strajki wewnętrzne u Spółki i osób trzecich, którym Spółka powierzyła wykonanie Towarów), zwolnienia pracowników, embarga, blokady, epidemie,
iii. brak nośników energii niezależny od Spółki dłuższy niż 1 dzień roboczy,
iv. stan wojenny, stan klęski żywiołowej lub stan wyjątkowy.
b) O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem bezzwłocznie powiadomi drugą Stronę.
c) W przypadku, gdy powyższe okoliczności utrzymują się przez okres przekraczający sto osiemdziesiąt (180) dni, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
d) Wystąpienie siły wyższej nie może stanowić podstawy dla opóźnienia lub odmowy zrealizowania przez Klienta zapłaty za Towary dostarczone przez Spółkę Klientowi.

8.  Pakowanie
O ile nie określono inaczej, ceny podane w cenniku uwzględniają bezzwrotne opakowanie. Kontenery zwrotne będą podlegać opłacie, jeżeli nie zostaną zwrócone opłaconą przesyłką, w dobrym stanie, w ciągu trzydziestu (30) dni od czasu dostawy; Spółka musi zostać powiadomiona o fakcie zwrotu w dniu dokonania wysyłki zwrotnej przez Klienta.

9.  Płatność
a) Klienci z UE
Klient uiści płatność gotówką przy zamówieniu. O ile Spółka nie określi inaczej na piśmie, płatność w gotówce jest należna w ciągu czterech (4) tygodni od dnia wystawienia faktury. Spółka wystawi Klientowi fakturę za Towary w dniu ich wydania.
b) Klienci spoza UE
Zamówienia od klientów spoza Unii Europejskiej są przyjmowane po wybraniu formy zapłaty z dwóch podanych możliwości;
i. płatność gotówką przy zamówieniu lub
ii. depozyt w banku wyznaczonym przez Spółkę nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej płatnej na pierwsze żądanie wystawionej przez bank pierwszej klasy posiadający siedzibę w UE, lub przez bank posiadający rekomendację banku pierwszej klasy posiadającego siedzibę w UE.
o ile Spółka nie zatwierdziła wcześniej innych warunków płatności.
c) za dzień płatności uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Spółki.
d) Jeżeli Klient nie dokona jakiejkolwiek płatności w ramach Umowy w określonym terminie (bez uszczerbku dla innych praw i środków przysługujących Spółce), Spółka może naliczyć Klientowi odsetki od niezapłaconej kwoty, w wysokości nie przekraczającej w stosunku rocznym czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
e) Klient może potrącić należną Spółce kwotę o wszelkie kwoty należne Klientowi przez spółkę zgodnie z przepisami art. 498 – 508 Kodeksu Cywilnego

10.  Licencje
a) Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich dokumentów, licencji oraz zezwoleń, które mogą być niezbędne, aby Spółka mogła wydać Klientowi Towary. Dla uniknięcia wątpliwości, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za brak jakichkolwiek dokumentów, licencji bądź zezwoleń, o których mowa powyżej.
b) Niektóre produkty będą traktowane jako „podwójnego użytku”, a niektóre państwa jako ograniczone i z tej przyczyny podlegające ograniczeniom i regulacjom handlowym i eksportowym. Klient jest odpowiedzialny za określenie, kiedy mogą mieć zastosowanie ograniczenia eksportowe i handlowe oraz za uzyskanie niezbędnej licencji lub zezwolenia rządowego.

11.  Opis i dane techniczne
a) Choć dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, opisy, ilustracje oraz materiał w katalogach, cennikach, broszurach, ulotkach lub innych opisowych materiałach przedstawiają ogólne właściwości opisywanych Towarów i nie stanowią części Umowy.
b) Strony postanawiają, że niezgodność Towarów z powyższymi opisami, ilustracjami i materiałami nie może stanowić podstawy dla jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Spółki.
c) Spółka zastrzega sobie prawo modyfikowania konstrukcji Towarów bez powiadomienia.

12.  Gwarancja
a) Stosownie do warunków podanych poniżej, Spółka gwarantuje, że wszystkie produkowane przez nią Towary są wolne od wad materiałowych i wykonawczych,
b) Wyłączna odpowiedzialność Spółki w ramach niniejszych gwarancji będzie ograniczona do wymiany, naprawy bądź udzielenia rabatu (według uznania) na dowolne Towary, które w okresie dwunastu (12) miesięcy od dostawy zostaną zwrócone opłaconą przesyłką do Spółki i które Spółka przyjmie, jako posiadające wady materiałowe i wykonawcze.
c) Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji:
i. o ile Spółka nie zostanie powiadomiona na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od momentu wykrycia usterek przez Klienta;
ii. za żadne Towary, co do których podczas oględzin zostanie ustalone, że domniemana usterka została spowodowana w całości lub części niewłaściwym użytkowaniem, transportem, zaniedbaniem, przeciążeniem, nieodpowiednim smarem, niewłaściwym montażem bądź naprawą, modyfikacją lub defektami wynikającymi z normalnego zużycia, nietypowych warunków pracy oraz nieprzestrzegania instrukcji Spółki;
iii. za jakikolwiek transport, montaż, demontaż, robociznę oraz inne koszty;
iv. za żadne towary nie wyprodukowane przez Spółkę, przy czym Spółka dołoży uzasadnionych starań, aby przenieść na Klienta korzyści wynikające z gwarancji lub rękojmi udzielonych Spółce;
v. gdy wada jest wynikiem nie przestrzegania przez Klienta ustnych lub pisemnych instrukcji Spółki odnośnie przechowywania, montażu, zlecania, użytkowania lub konserwacji Towarów;
vi. jeżeli Klient modyfikuje bądź naprawia Towary bez pisemnej zgody Spółki; lub
vii. jeżeli defekt Towarów wynika z wady projektowej w szkicach lub danych technicznych dostarczonych lub zaakceptowanych przez Klienta
viii. jeżeli Klient wiedział o wadzie przed wydaniem Towarów.
d) Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że Towary są odpowiednie lub przystosowane do konkretnego celu bądź zastosowania. W szczególności, ale bez ograniczenia ogólności powyższego, Towary do zastosowań lotniczych mogą pochodzić tylko od dostawcy z certyfikatem CAA. Jeżeli Towary mają być wykorzystane w lotnictwie, Klient powinien poinformować o tym Spółkę.
e) Spółka gwarantuje, iż posiada lub w momencie wydania Towarów będzie posiadała odpowiedni tytuł prawny do Towarów uprawniający ją do ich sprzedaży.
f) Spółka gwarantuje, że Towary są wolne od wszelkich wad prawnych, w tym w szczególności opłat bądź innych obciążeń, o których Klient nie wiedział bądź nie został przez Spółkę poinformowany, a także, iż Klient nie zostanie obarczony jakimikolwiek obciążeniami bądź zobowiązaniami związanymi z posiadaniem Towarów za wyjątkiem obciążeń wynikających z praw do Towarów Spółki lub podmiotów trzecich, o których Klient wiedział bądź został poinformowany.
g) Strony wyłączają stosowanie art. 556–576 Kodeksu cywilnego.

13.  Ograniczenie odpowiedzialności
a) Strony postanawiają, iż wszelką odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Umownych lub związaną z Umową lub Ogólnymi Warunkami Umownymi wobec Klienta, Spółka ponosić będzie wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym punkcie oraz w pkt. 12.
b) Żadne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Umownych lub Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za śmierć lub uraz ciała spowodowany zaniedbaniem Spółki bądź wprowadzeniem w błąd.
c) Wysokość jakiegokolwiek odszkodowania należnego Klientowi od Spółki będzie ograniczona do cen Towarów dostarczonych Klientowi przez Spółkę, stosownie do weryfikacji tych cen.
d) Spółka nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu jakichkolwiek strat bądź szkód powstałych po stronie Klienta pośrednio w związku z Umową.

14.  Specjalny materiał i produkty
a) Gdy Towary są produkowane specjalnie według specyfikacji Klienta, Spółce przysługuje prawo do dostarczenia i naliczenia ceny za ilość Towarów o 10 procent (10 %) większą lub mniejszą niż zamówiona.
b) O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie, Spółce przysługuje prawo do produkowania, sprzedawania bądź oferowania dowolnym innym klientom towarów, wyprodukowanych na specjalne zamówienie Klienta lub też towarów o podobnym charakterze.
c) W przypadku Towarów produkowanych specjalnie zgodnie ze specyfikacją Klienta, Klient wynagrodzi Spółce wszystkie straty i odszkodowania zasądzone wobec Spółki lub poniesione przez Spółkę w związku z tymi Towarami bądź też zapłacone lub zaakceptowane przez Spółkę w celu zaspokojenia jakiegokolwiek roszczenia odnośnie naruszenia jakiegokolwiek prawa patentowego, autorskiego, projektowego, do znaków towarowych oraz innej własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby, będącego skutkiem wykorzystania przez Spółkę specyfikacji Klienta.

15.  Własność intelektualna
a) Wszystkie prawa patentowe, autorskie, projektowe, do znaków towarowych oraz innej własności intelektualnej w związku z Towarami są i pozostają własnością Spółki i nic w niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych nie może być interpretowane jako przyznanie Klientowi licencji bądź innego prawa do produkowania Towarów.

16.  Interpretacja prawna
a) Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków Umownych jest prawo polskie.
b) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
c) Wszelkie spory wynikłe na gruncie Umowy oraz niniejszych Ogólnych Warunków Umownych Strony postanawiają rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w przeciągu 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

17.  Informacje elektroniczne
a) Wszelkie informacje udostępnione przez Spółkę drogą elektroniczną nie stanowią źródła jakichkolwiek gwarancji.
b) Prawa autorskie do takich informacji przysługują Spółce
c) Powyższe informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów dokonywania zakupów od Spółki.

18.  Postanowienia ogólne
a) Pracownicy ani przedstawiciele Spółki nie są upoważnieni do wydawania opinii lub udzielania porad bądź zaleceń odnośnie Towarów bez pisemnego zezwolenia Spółki.
b) Bez uszczerbku dla postanowień punktu 13(b), podczas zawierania jakiejkolwiek umowy Klient oświadcza, że nie polega na żadnej opinii, poradzie ani zaleceniu powyższego rodzaju, o ile nie jest ona poparta wspomnianym zezwoleniem i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nie-zastosowania się przez Spółkę do takich opinii, porad lub zaleceń.
c) Spółka będzie miała prawo, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych przysługujących jej praw lub środków, rozwiązać Umowę lub wstrzymać wszelkie dalsze dostawy w ramach Umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta bądź, jeżeli Towary zostały dostarczone i nie opłacone niezwłocznie, zażądać zapłaty należności, w każdej z następujących okoliczności:
i. Klient zawiera dowolne dobrowolne porozumienie ze swoimi wierzycielami, podlega nakazowi administracyjnemu, bankrutuje, podlega likwidacji lub składa wniosek o likwidację bądź wydano wobec niego polecenie likwidacji (innego rodzaju niż połączenie lub przekształcenie); lub
ii. Wierzyciel przejmuje dowolną własność bądź aktywy Klienta lub zostaje wyznaczony dla nich likwidator lub zarządca; lub
iii. Klient zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem działalności biznesowej; lub
iv. Spółka z uzasadnionej przyczyny wnioskuje, że może się wydarzyć którakolwiek z sytuacji wspomnianych powyżej.
d) Nagłówki w niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych są podane jedynie dla udogodnienia i pozostają bez wpływu na interpretację niniejszych Ogólnych Warunków Umownych.
e) Wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone, wystosowywane przez jedną stronę do drugiej w ramach niniejszych Umowy, będą miały formę pisemną i będą adresowane do zarejestrowanej siedziby drugiej strony lub głównego miejsca prowadzenia przez nią działalności. Wszelkie powiadomienia doręczane osobiście będą uznawane za odebrane po ich dostarczeniu; wszelkie powiadomienia wysyłane faksem będą uznawane za odebrane po ich wysłaniu (pod warunkiem otrzymania typowej odpowiedzi zwrotnej); do wszelkich powiadomień wysłanych listem priorytetowym będą odebrane miały zastosowanie przepisy Kodekcu postępowania cywilnego w zakresie doręczeń.
f) Wszelkie prawa przysługujące Spółce na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umownych i Umowy pozostają bez wpływu na jakiekolwiek inne prawa przysługujące Spółce w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Umownych i Umowy lub poza nimi.
g) Nie egzekwowanie lub częściowe nie egzekwowanie przez Spółkę dowolnego postanowienia niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw w ramach tej Umowy.
h) Stronom nie przysługuje prawo przekazania, wydzierżawienia ani podzielenia wszystkich lub wybranych praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody strony przeciwnej.
i) Spółce przysługuje prawo podzlecania wykonania Umowy podmiotom trzecim bez konieczności uzyskania zgody Klienta.
j) Strony uznają i uzgadniają, że Spółka sprzedaje Towary wyłącznie we własnym imieniu i żadna inna osoba ani osoby nie będą podmiotem żadnych praw ani obowiązków kontraktów wynikających z Umowy.
k) O ile wyraźnie nie określono, nic w niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych i Umowie nie będzie tworzyć żadnych praw dla podmiotów trzecich

NSK UK Ltd. • Northern Road • Newark • Nottinghamshire NG24 2JF • UK • Tel. +44 (0) 1636 605123 • Fax +44 (0) 1636 643050 • www.nskeurope.co.uk
Registered Office: Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 6TB, UK • Co. Reg No. 2215151 • VAT No. GB 613 8153 56


Please contact us for any further information.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik

Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy NSK

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.